นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ


        

        เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเน้นการสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเพื่อจูงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น อาทิเช่น เครื่องผลิตน้ำโอโซนเข้มข้นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Biosure) และเครื่องผลิตน้ำโอโซน สำหรับอุตสาหกรรมซักผ้า (Biospin) ซึ่งสามารถจำหน่ายและดำเนินการติดตั้งให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สำเร็จปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการปลูกฝังให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตระหนักความสำคัญของคุณภาพน้ำเทคโนโลยีใหม่ๆ ของระบบน้ำ รวมถึงนวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคสำหรับอุตสาหกรรมและเครื่องดื่มผ่านงานสัมมนาที่จัดขึ้น ผมมั่นใจว่าค่านิยมดังกล่าวจะสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับบริษัทฯ ของเราในระยะยาวอย่างยั่งยืน

        ขณะที่กลุ่มธุรกิจทางการแพทย์ ประกอบด้วย บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วิส (พัฒนาการ) และโครงการติดตั้งท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 142.34 ล้านบาท และในปี 2560 มีการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อให้บริการคลีนิกเวชกรรม ด้านสุขภาพและความงามภายใต้เครื่องหมายการค้า        วุฒิศักดิ์คลีนิกโดยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการลงนามในสัญญาแฟรนไชน์และสัญญาซื้อขายทรัพย์สินในวงเงิน 220.00 ล้านบาท ทั้งนี้ผมยังตั้งเป้าหมายว่าธุรกิจใหม่ดังกล่าวจะเป็นอีกแหล่งรายได้สำคัญของบริษัทฯ ต่อไป

        การพัฒนาของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น ประกอบกับความทุ่มเทของพนักงานทุกคนที่พร้อมปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทำให้รายได้รวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น 77.34 ล้านบาทจากปีก่อน ถึงแม้ว่าการปรับตัวของรายได้รวมจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างเห็นได้ชัดแต่ผมยังขอให้คำมั่นว่า ฟิลเตอร์ วิชั่น จะเป็นบริษัทฯ ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และระบบบำบัดน้ำบริสุทธิ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้าอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีต่อไป

        สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณลูกค้าของบริษัทฯ ทุกท่าน คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัทฯ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี รวมทั้งให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ตลอดมา ผมมั่นใจว่าด้วยความเอาใจใส่และความเชื่อมั่นจากทุกท่านจะเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าต่อไป