นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น 2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
การประชุมผู้ถือหุ้น 2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
แบบรายงานการเพิ่มทุน ( F53-4)
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
นิยาม “กรรมการอิสระ”
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน Custodians ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน แบบรูปเล่ม
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ฉบับเต็ม
รายงานความยั่งยืน 2559
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
รายงานประจำปี 2559
การประชุมผู้ถือหุ้น 2559 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ฉบับเต็ม
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
รายงานประจำปี 2558
รายงานความยั่งยืนปี 2558
แบบรายงานการเพิ่มทุน ( F53-4)
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
นิยาม “กรรมการอิสระ”
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน Custodians ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน แบบรูปเล่ม
การประชุมผุ้ถือหุ้น 2558 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
รายงานประจำปี 2557 ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
นิยาม “กรรมการอิสระ”
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น.
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน Custodians ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น).
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ฉบับเต็ม
แสดงผล 1 ถึง 4 จาก 5 (2 หน้า)