นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 
ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น % หุ้น
1 นาย วิจิตร เตชะเกษม 59,790,400 23.17               
2 นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย 25,577,100
9.91
              
3 บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 18,225,200
7.06

4 นาย บุรโชติ เตชะเกษม
9,241,600
3.58

5 นาย ธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร
8,144,600
3.16
6 น.ส. ธนาพา เตชะเกษม
7,457,600
2.89

7 บริษัท พี-แซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7,102,500
2.75

8 นาย พิสาส์น เตชะเกษม
6,852,400
2.66

9 นาย มนตรี ประจันพาณิชย์
6,515,000
2.52

10 นาย ประพันธุ์ สุวรรณเวช
6,451,000
2.50

11 นาย บุรวัฒน์ เตชะเกษม
6,000,000
2.33

12 นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)
4,700,000
1.82
13 น.ส. พิมพ์วลัญช์ สุวัตถิกุล
4,290,700
1.66
14 นาย ดนุช บุนนาค
3,950,000
1.53
15 นาย กำจัด รามกุล
3,684,600
1.43
16 น.ส. ทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์
3,500,000
1.36
17 นาย จรัล เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)
4,290,700 1.66
18 นายธีระภัทท์ สอนกลิ่น
3,388,600
1.31
19 นาง พาณี นราธัศจรรย์
3,205,000
1.24
20 นาง มลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์
2,720,000
1.05
21 นาง กิ่งกาญจน์ สมิตานนท์
2,549,400
0.99
22 นาย กฤษฎา เตชะเกษม
2,500,000
0.97
23 น.ส. ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล
2,170,000
0.84
24 น.ส. นฤมล แมงทับ
1,935,000
0.75
25 น.ส. ธนพร อิ่มใจ
1,459,000
0.57

หมายเหตุ : 
ข้อมูลจากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น  จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559