นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 
ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น % หุ้น
1นาย วิจิตร เตชะเกษม66,249,58521.48
2บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)26,245,800
8.51

3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด12,261,250
3.98

4นาง อนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต
10,325,000
3.35

5นาย พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ
10,000,000
3.24
6นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)
10,000,000
3.24

7นาย บุรโชติ เตชะเกษม
9,241,600
3.00

8นาย ปริน ชนันทรานนท์
8,616,900
2.79

9นาย ธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร
8,144,600
2.64

10น.ส. ธนาพา เตชะเกษม
7,457,600
2.42

11นาง กิ่งกาญจน์ สมิตานนท์
7,328,500
2.38
12นาย พิสาส์น เตชะเกษม
6,852,400
2.22
13นาย มนตรี ประจันพาณิชย์
6,515,000
2.11
14นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย
6,005,900
1.95
15นาย บุรวัฒน์ เตชะเกษม
6,000,000
1.95
16นาย ดนุช บุนนาค
5,628,1001.82
17บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด(มหาชน)
5,554,000
1.80
18นาย จรัล เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)
3,875,000
1.26
19นาง พาณี นราธัศจรรย์
3,205,000
1.04
20นาย ดวงพหล ลิ้มธรรมมหิศร
3,100,000
1.01
21น.ส. ทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์
2,762,100
0.90
22นาย ธีระภัทท์ สอนกลิ่น
2,630,000
0.85
23นาย กฤษฎา เตชะเกษม
2,500,000
0.81
24บริษัท พี-แซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2,396,100
0.78
25นาง มลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์
2,359,000
0.76
26น.ส. ปวิชญา กานนท์รังษี
2,000,000
0.65
27นาย กำจัด รามกุล
1,953,200
0.63
28น.ส. พิมลอร ลิ้มธรรมมหิศร
1,921,500
0.62
29น.ส. นุตยา ลิขิตหัตถศิลป
1,779,000
0.58
30นาง ทศพร อังสุวรังษี
1,750,000
0.57
หมายเหตุ : 
ข้อมูลจากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น  จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560