การแจ้งเบาะแส


บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกกระบวนการการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะโดยเปิดโอกาสใหพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต้องเกิดจากทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลังผลักดันในการปลูกฝังและสร้างเสริมสังคมไทยให้ปราศจากการกระทำดังกล่าว

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ผ่านอีเมล์ดังนี้

แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานกรรมการบริหาร

Email : twijit@irvingthai.com

0-2518-2722 ต่อ119

หรือ

แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของเลขานุการบริษัท

Email : cpanchit@filtervision-thai.com

0-2518-2722 ต่อ 644

หรือ

แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของสำนักเลขานุการบริษัท

Email : cs@filtervision-thai.com

0-2518-2722 ต่อ 649

หรือ

แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซด์ของบริษัทฯ

www.filtervision.co.th

0-2518-2722