6 กรกฎาคม 2564 | AGM Checklist ปี 2564 FVC  ได้ 100 คะแนนเต็ม

      เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FVC ล่าสุดได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564 (AGM Checklist) ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดย FVC ได้รับ 100 คะแนนเต็ม

      โดยความสำเร็จครั้งนี้ มาจากความตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ถึงแม้ในปีนี้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 แต่บริษัทฯ

ก็มุ่งมั่นปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการป้องกันการควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

และรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส  FVC พร้อมพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

COPYRIGHT © 2018 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์