นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น


  • นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

    ดาวน์โหลด

                   บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จํากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ  เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกําหนดในการดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จึงได้จัดทํา “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน นิยาม