นโยบายการกำกับดูแลกิจการ


             บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการ ดําเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มี    การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด