นโยบายงดของขวัญในทุกเทศกาลและทุกโอกาสที่มอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน FVC และบริษัทย่อย


                                                                           

           ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ขออานวยพรและส่งความปรารถนาดีมายังท่าน พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการเติบโตของเราอย่างมั่นคงและยั่งยืนมาโดยตลอด

        คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ ด้วยความทุ่มเท ตั้งใจ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่สาคัญ คือ ความร่วมมือและการสนับสนุนที่ท่านมอบให้แก่เราด้วยดีเสมอมาคือของขวัญอันล้าค่าซึ่งเรารับทราบได้ด้วยใจและรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแล้ว

        เราจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายงดเว้นของขวัญหรือของกานัลใดๆ ที่มอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของเราในทุกเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด ในกรณีที่อาจยังมีของขวัญ ของกานัลบางส่วนตกค้างอยู่ เราจะนาไปบริจาคเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ หรือดาเนินการอื่นใดตามความเหมาะสมต่อไป


                                                                                                          ด้วยความขอบคุณยิ่ง

                             บริษัทฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด(มหาชน)และบริษัทย่อย