สัมมนา “ถอดรหัสปัญหาระบบน้ำสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม & เทคโนโลยีระบบน้ำสำหรับอุตสาหกรรมบริการ (Hospitality)” @ โนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา สมุย

        เมื่อวันที่ 25 สค. 2560 ที่ผ่านมา ทาง Filter Vision ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกันจัดงานสัมมนา

“ถอดรหัสปัญหาระบบน้ำสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม & เทคโนโลยีระบบน้ำสำหรับอุตสาหกรรมบริการ (Hospitality)”

@ โนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา สมุย 

     เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาระบบน้ำและการควบคุมคุณภาพนาใช้ในอุตสาหกรรมโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ

เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อสาหรับอุตสาหกรรมบริการ นวัตกรรมการฆ่าเชื้อ และนวัตกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ประกอบการ

ตลอดจนผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับข้องกับธุรกิจบริการ (โรงแรม ร้านอาหารฯลฯ)

     รู้ลึก รู้จริง มุ่งสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน.. เจาะทุกปัญหาระบบน้ำสำหรับธุรกิจบริการ โดยปัจจุบันเกาะสมุย มีการเติบโต

ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตเกิน 100% จึงมีผลกระทบเรื่องปัญหาน้ำทั้งขาดแคลนและ เรื่องคุณภาพน้ำ

ตลอดจนปัญหาที่กระทบกับทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะสมุยอื่นๆ

     Filter vision ยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมจัดสัมมนานี้ เพื่อเป็นประโยชน์ ให้ความรู้ข้อมูลเทคโนโลยีระบบน้ำ และนวัตกรรม

สีเขียวสำหรับให้ ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ สามารถนำไปเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาระบบน้ำ และเพิ่มศักยภาพการ

แข่งขันในทางธุรกิจ ลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเติบโตเคียงคู่กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโนรา บุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา@สมุย จ.สุราษฎร์ธานี