ฟิลเตอร์ วิชั่น จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ "ร่วมงานวันสงกรานต์ ร่วมใจดำรงวิถีไทย"

             เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ผ่านมา บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2560               โดย นายวิจิตร เตชะเกษม ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ฟิลเตอร์วิชั่น เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล       เนื่องในวันสงกรานต์ปี 2560 ณ บริเวณห้องประชุมชั้น 3  อาคารสำนักงานใหญ่

         และในงานมีการรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารระดับสูงและคณะพนักงานอาวุโส โดยมีพนักงานเข้าร่วมงานรดน้ำ กันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น และสนุกสนานแบบวิถีไทย โดย filter vision เราต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์          และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีในทีมงาน และ ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย          และสำนึกรักบ้านเกิดอีกด้วย