"น้ำคือชีวิต” ประโยชน์เพื่อทุกชีวิตอย่างยั่งยืน ช่วยกันใช้ อย่างรู้คุณค่า เพื่อคืนความสุขให้กับทุกชีวิต22 มีนาคม 2017 |  วันอนุรักษ์น้ำโลก  World Day for Water 2017

1,400 ล้านคน ทั่วโลก ยังขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับบริโภค วันนี้คุณช่วยอนุรักษ์น้ำ เพื่อทุกชีวิตหรือยัง?

จากปัญหาการขาดแคลนน้ำจากทั่วโลกที่รุนแรงขึ้นทุกปี filter vision  เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน  กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคม เห็นคุณค่าของน้ำ  ซึ่งน้ำคือความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งกระตุ้นและพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทุกกิจกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ให้กับสังคม เกิดการตื่นตัว ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ ช่วยกันดูแล บำรุงรักษา ช่วยพัฒนาความรู้เกี่ยวกับน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน อีกทั้ง โอกาสในการเข้าถึงแหล่งน้ำสำหรับทุกชีวิต บนโลกอย่างเท่าเทียมกัน  ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ เพราะ น้ำคือชีวิต

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของ Filtervision ทาง Facebook @filtervision