สารจากประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ        ปี 2558 ที่ผ่านมาเป็นอีกปีหนึ่งที่ผมและคณะกรรมการบริหาร อยากเรียนบอกท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านว่า เราผ่านมันมาด้วยความตั้งใจ ความกระตื้นรือร้น ความทะเยอทะยานที่มุ่งทำผลงานให้ดีขึ้น ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งการแบ่งปันอรรถประโยชน์ให้กับท่านผู้ถือหุ้นและสังคม

        ปีที่ผ่านมาเราขยับตัวด้วยการเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 (FVC-W1) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจเดิมไม่ว่าจะเป็นการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในตลาดใหม่ๆด้วยวิธีการนำเสนอแบบใหม่ เช่น เครื่องผลิตน้ำดื่มต่อต้านอนุมูลอิสระเพื่อสุขภาพและผลิตน้ำโอโซนสำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรคภายในเครื่องเดียวกัน (Biowell) หรือการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย ทั้ง บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis Center) และ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด จัดจำหน่ายและบริการเครื่องมือการแพทย์(Medical Device) ซึ่งผมและคณะกรรมการบริหารคาดหวังว่าบริษัทเหล่านี้จะช่วยสร้างคุณค่าและมูลค่าในระยะยาวให้กับองค์กรของเรา

        ส่วนผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเพียง 1.15% และผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 12.65 ล้านบาท หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.88% ตัวเลขแม้จะปรับตัวไม่มากหรือกล่าวได้ว่าไม่เปลี่ยนแปลง ผมต้องขอชื่นชมผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่ข้างต้น ยังไม่เริ่มรับรู้รายได้ในปีนี้ แต่ผมให้ความเชื่อมั่นกับทุกท่านว่า ในปีหน้า บริษัทย่อยเหล่านี้จะสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

        ท้ายที่สุดนี้ ใคร่เรียนบอกว่า ขอบพระคุณครับ(คำโตๆ) สำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่มีอุปการคุณต่อบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ผมและคณะกรรมการบริหารใคร่ชี้แจ้งว่า การดำเนินงานของเราจะมุ่งให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิดและวิธีการปฏิบัติต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยที่จะรักษาความเจริญเติบโตของผลประกอบการทางธุรกิจไปพร้อมๆกัน