สารจากประธานกรรมการบริษัท        ปี 2558 นับว่าเป็นปีที่หลายฝ่ายคาดหวังว่าจะได้เห็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นไปในทิศทางที่ดี ภายหลังผ่านพ้นเหตุการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปี 2557 อย่างไรก็ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 2558 นั้น จัดว่ายังไม่ดีดังเช่นที่หลายฝ่ายคาดการณ์การไว้ เนื่องด้วยปัจจัยภายนอกประเทศที่เศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว และปัจจัยภายในประเทศ อาทิเช่น สินค้าเกษตรราคาตกต่ำ ผลผลิตที่ลดลงในหลายภาคอุตสาหกรรม ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่ลดลงจากเหตุระเบิดศาลท้าวมหาพรมหณ์ และประเทศไทยเริ่มประสบกับสภาวะภัยแล้ง เป็นต้น

        แม้ว่าจะมีหลายๆเหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปในทิศทางบวกดังที่กล่าวข้างต้น แต่ในปี 2558 บริษัทยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากท่านผู้ถือหุ้นถึงศักยภาพที่เพียงพอในการขยายธุรกิจ จึงเป็นที่มาของการเพิ่มทุนในระหว่างปี และเป็นที่น่ายินดีเมื่อในปี 2558 บริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นมาอีก 2 บริษัท สำหรับในด้านผลประกอบการนั้น แม้ว่าปีที่ผ่านมาจะไม่ได้มีการขยายตัวของรายได้อยู่ในช่วง 15 -20 % ดังเช่นปีก่อนๆ แต่ภายใต้สภาะเศรษฐกิจในปัจจุบันบริษัทสามารถประคับประคองให้รายได้สำหรับปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ได้เล็กน้อย โดยความสำเร็จเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันของพวกเราชาว FVC ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญที่ส่งเสริมให้บริษัทมีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

        บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community - AEC) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยความคาดหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้ จะสามารถก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับในตลาดภูมิภาค ด้านการเป็นผู้นำการจัดจำหน่ายและให้บริการในงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำในระดับภูมิภาค “น้ำคือปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของมนุษย์” บริษัทจึงพยายามพัฒนาและยกระดับให้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเรื่องน้ำอย่างครบวงจรในระดับภูมิภาคอย่างไม่ลดละ เพื่อสักวันหนึ่งจะได้เห็นประชาชนในภูมิภาคอาเซียนได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

        ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการทำงานของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้บริษัทเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ผู้ใช้บริการที่อยู่เคียงข้าง และเป็นแรงผลักดันให้บริษัทปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า รวมถึงสถาบันการเงินที่ส่งมอบความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา พนักงานทุกคนที่เป็นกำลังสำคัญ ซึ่งเป็นรากฐานของความสำเร็จที่มั่นคง และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม และบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายต่อไป