นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าววันนี้

เวลา หัวข้อข่าว
ไม่พบข้อมูล

ข่าวย้อนหลัง

เวลา หัวข้อข่าว Download
15 สิงหาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
14 สิงหาคม 2561 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
31 กรกฎาคม 2561 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
02 กรกฎาคม 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ FVC-W2 (F53-5)
12 มิถุนายน 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ FVC เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มิถุนายน 2561
12 มิถุนายน 2561 กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ครั้งที่ 1
25 พฤษภาคม 2561 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
22 พฤษภาคม 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ FVC-W1 (F53-5) (แก้ไข)
21 พฤษภาคม 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ FVC-W1 (F53-5)
15 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
15 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พฤษภาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
15 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
10 พฤษภาคม 2561 แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
08 พฤษภาคม 2561 การเผยแพร่รายงานและเทปบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซด์ของบริษัท
27 เมษายน 2561 การปรับสิทธิของ FVC-W1, FVC-W2
25 เมษายน 2561 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
17 เมษายน 2561 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท